21. april 2024

Gud har gitt oss vår rett

Det finnes ikke noe mennesket har laget som noensinne fortjener status som vår overordnede. Selv om Skriften beskriver disse avgudene som lages av trestokker, metall og stein, så finnes det ingen logikk som tilsier at vi kan opphøye noe slikt til å herske over oss. Løgnen vi har begynt å tro på er at kunnskapen om godt og ondt er tilstrekkelig for å være en guddom. Hvorfor tror vi at nok informasjon og kunnskap er det som trengs for å innta plassen som høyeste autoritet?

Alle mennesker er skapt like. Alle har lik verdi. Samtidig er det ingen som ser like ut. Vi har ulikt utseende, gaver, talent, interesser osv. Vi fødes på ulike steder, har ulike familier og gjør ulike ting. Verdifundamentet er ikke først på et materiellt plan. Den Gud som har skapt oss er et åndelig vesen. Denne dimensjonen klarer ikke vitenskapen å forholde seg til. Den blir høyst personlig. Dermed får man ikke tak i all informasjon og kunnskap, men må tilnærme seg det åndelige med tro, eller en overbevisning om hva som er sant. Denne påvirkes av bevismaterialet, eller trosgrunnlaget. Teorier må prøves for at tro skal bli virkelig.

I denne åndelige dimensjonen lever vi også. Der finner vi vår egentlige verdi. Det at vi eksisterer som mennesker, skapt i Guds bilde, gir alle den samme verdi. Gud gjør ikke forskjell på folk, sier Skriften.

Det er en kamp rundt dette verdifulle. Noen mennesker mener de har høyere verdi enn andre fordi de måler ut fra egne kriterier. Det kan være penger, våpen, eiendom, makt og lignende. Dette er en av grunnene til at også Norges Grunnlov erkjenner at mennesket har verdi uavhengig av hva myndigheter eller andre skulle si. Alle har retten til liv og eiendom. Den er gitt av Gud.

Vi må aldri komme dithen at vi tror norske myndigheter er den som gir oss våre rettigheter. Da har vi ikke lenger trosfrihet i landet vårt. Norges lover skal erkjenne det som er gitt av Gud og beskytte dette. Dermed skal norske myndigheter tjene folket på denne måten. Den dag de reiser seg over folket har man konflikt, nettopp fordi den truer Guds plass som herre over nasjonen.

Filosofen John Locke sa: «Som mennesker har vi Gud som vår Konge, og er underlagt fornuftens lov: Som kristne har vi Messias som vår Konge, og er underlagt den lov som er åpenbart av ham i evangeliet.«

Vi må ikke tro at fornuften er et resultat av noe evolusjonært. Orden kommer aldri fra kaos. Helt fra begynnelsen var det Guds ord som opprettet orden. Han la ned lovene i skaperverket. De vitner om skaperen. Den mest fornuftige og logiske er selve Ordet, Jesus Kristus. Hans lov får vi i våre hjerter når vi omvender oss fra vår synd og får frelse og Den Hellige Ånd. Før dette er vi underlagt den fornuftens lov vi kan lære fra det skapte.

I Norge må vi også kjempe for vår rett. Mange mennesker fanges av løgner. De blir ufornuftige. I mørket er man blindet. Det er Guds folk som må lede an for å føre folket til frihet. Da må også myndighetene settes under styre. Det er loven i landet som er vår samfunnskontrakt. Gud har gitt oss vår rett og vi må vokte den.