15. juni 2024

Reis et vern over nasjonen!

Guds nåde er så overveldende stor. Likevel sier hans ord at «Himmelen er Herrens himmel, men jorden har han gitt til menneskenes barn.» (Sal 115:16) Det innebærer også at Gud ønsker å føre frem sin hensikt gjennom sitt folk. Selv i den gamle pakt jobbet Gud aktivt gjennom mennesker som var lydige mot ham. I den nye pakt må vi forvente enda mer. Nå kan vi både vandre i Guds lys og selv være Guds lys.

Guds løfte er at jorden skal fylles med kunnskap om hans herlighet, likesom vannet dekker havets bunn. (Hab 2:14) Sammenhengen her er å reise opp rettferdighetens vern midt i en sammenheng med urettferdighet. Lys i mørket med andre ord. Dette er jo nettopp det Johannes sier om Guds dom. «Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde.» (Joh 3:19)

I sitt brev til Efeserne skriver Paulus om kampen vi står i. Han beskriver rustningen vi skal ta på oss, med det resultatet at vi «kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.» (Ef 6:13b) Peter underbygger dette når han oppfordrer oss til stadig å vokse i vår tro frem til moden kjærlighet til alle. «For når dere gjør dette, skal dere aldri noen gang snuble.» (2 Pet 1:10)

Når det gjelder Guds rikes sak, er det absolutt ikke noe som indikerer at Jesu etterfølgere er på defensiven. Nei, her handler det om å forkynne evangeliet om Guds rike, hvor Gud selv befaler mennesker å omvende seg (Apg 17:30). Jesus arbeider aktivt for å legge alle sine fiender under sine føtter (1 Kor 15:25). Dette er slett ingen tilbaketrekking. Vi lærer å be at Guds vilje skal skje på jorden, at hans rike skal komme. Vi har fått oppdraget med å gjøre disipler av alle folkeslag.

Salmisten skriver om Guds folk: «Lovsang er i deres munn og et tveegget sverd i deres hånd, for å fullbyrde hevn over hedningene, straff over folkene … De skal fullbyrde over dem den dom som er skrevet.» (Sal 149: 6,7,9)

Når vi fyller oss med hele Guds råd finner vi grobunn for håp i vårt hjerte. Håp er en nødvendighet for å kunne leve ved tro. Troen handler på det håpet vi har i oss.

Dermed er første steg i å reise et vern for vår nasjon å fylle oss med Guds ord, hans løfter og hensikter. Vi må spise ordet slik profetene fikk det. Esekiel fikk en bokrull å spise. (Es 3:2) Så må vi leve budskapet vi har fått. Det er ingenting i Skriften som sier at det er tid for å gi opp. Nå er tiden for å komme foran Gud, ydmyke oss, erklære vår tilkortkommenhet og stige inn i Hans kraft, hans visdom, hans kjærlighet og hans veier. For den som har viet sitt hjerte helt og fullt til Gud skal også få kjenne at himmelens og hærskarenes Gud er på sin side. Da kan det umulige skje.

Vi må reise oss og innta vår plass. Da Nehemja bygget opp igjen Jerusalems murer hadde alle sin plass. Det umulige skjedde på bare 52 dager! Hvor har Gud kalt deg til å bygge?

Albert Einstein skal ha sagt at ‘Vi kan ikke løse problemene våre med samme tenking som ble brukt for å skape dem.’ Guds folk har også behov for en fornyelse, eller kanskje å gå tilbake til Guds evige veier. Han er Skaper og Herre over alt, kongenes Konge. Alt skal underlegges ham. Nå trenger vi nye skinnsekker, nye paradigmer, nye tanker som kan forløse Guds hensikt for vår tid. Vi er kalt til å være en velsignelse i vår nasjon. Vi skal bygge og gjenreise det som var nedbrutt. Midt i ruinene, smerten, mørket og motgangen har han kalt oss til å stå, til å bygge og til å se lyset skinne.

Nå er tiden for å reise et vern for nasjonen!