15. juni 2024

Derfor er evangeliet politisk

Det virker nesten som at det er kulturell forståelse at politikk handler om noen som skal regjere over andre. Altså skal makten en får brukes for å styre andre mennesker og samfunnet generelt. Man hører til tider ulike ordtak og begrep knyttet til dette, som ‘maktens korridorer’.

Veien Jesus kom får å vise oss er så radikalt annerledes. Hans disipler forsto det ikke. De satt fast i denne verdens tankesett. Det var ikke før Den hellige ånd åpenbarte det, at lyset kom over det Jesus så tydelig hadde vist dem.

Er det vanskelig å svelge tanken om at evangeliet om Guds rike er politisk? La oss igjen ta frem det Paulus skriver i sitt brev til filipperne. Der sier han «Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser.» (Fil 3:20)

De gamle skriftene minner oss stadig på at Gud er konge over alle konger. Dette handler i høyeste grad om myndighet. Daniel profeterer at Guds rike skal knuse og gjøre ende på alle andre riker. Profeten Jesaja sier det samme. I brevet til korinterne skriver Paulus også at Jesus skal herske som konge til alle makter er ham underlagt. Videre sa Jesus selv at vi skal gjøre disipler av alle folkeslag, noe som innebærer å disippelgjøre verdens nasjoner.

Politikk handler om relasjoner. Det greske ordet ‘politeia’, som er roten til ordet vi bruker på norsk, handler om å ha borgerrett, men kan også bety ‘samtale’ eller ‘konversasjon’, altså er relasjonelt samfunnsuttryk. Dette ordet, ‘politeia’ er det Paulus bruker for å beskrive vår identitet. Det betyr at vår verdensanskuelse, eller livssyn, er helt ulikt det som verden kjenner. Disiplene viste dette mange ganger når de responderte på Jesu undervisning. Noen ville gjerne sitte ved hans side, uten å forstå veien til tronen.

Da Jesus spiste sitt siste måltid sammen med disiplene viste ham dem paradigmet til kongenes Konge. Han tok av seg og vasket disiplenes føtter, noe som i deres kultur bare ble gjort av tjenere. Han hadde vist dem at i Guds evige rike er det tjenerskap som er veien å gå. Tjenerskap fordrer ydmykhet og karakterstyrke, nettopp fordi fristelsen til å herske over andre er så stor. Derfor er det Jesus sier «Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden». (Matt 5:5)

Det eksempelet Jesus viser oss er at en hellig Gud som kunne straffet og tilintetgjort hele skaperverket, går ned på sine knær og gjør seg selv liten, for å vinne tilbake alt som har vendt seg fra ham. Han viser at han har makt under kontroll, og at makten ikke hersker over ham.

Dette er det evangeliet om Guds rike viser oss om politikk. Det handler om samfunn, våre relasjoner og forvalterskap. Hva vi gjør når vi får en rolle hvor potensialet for bruk av makt er stort, viser hvilket rike vi hører til i. Det eneste som rettferdiggjør bruk av makt er når øvrigheten straffer urettferdighet. Vi måles dermed etter hvorvidt vi er i stand til å holde makt under kontroll, nettopp for å beskytte andre. Kommer vi selv under makten har vi tapt, og da blir både vi og andre slaver. Kan du holde makt i dine hender og ikke bruke den, ja da er du verdig en tjeners rolle. Har du et våpen i dine hender beviser du at du kan håndtere det ved ikke å bruke det når du føler for det, men at det kun brukes i rettferdighetens tjeneste.

Makt under kontroll er alstå Guds rikes vei. Dette er det så mange nasjoners grunnleggere har forstått, men senere generasjoner har glemt. Vi kan bare bygge nasjon ved å stå sammen og tjene hverandre. Evangeliet om Guds rike er nøkkelen til igjen å stige inn i tjenerrollen. Dermed har vi et håp å gi til verden. Det betyr også at vi skal forvente at Jesus ønsker å forløse oss til å regjere sammen med ham, men at vi ikke er klare før vi kan ha makt i hendene uten å bruke den. Hva gjør vi når trykket står på? Hva gjør vi når vi er stresset? Hva gjør vi når alle andre mener vi skal bruke makt, men vi vet at det er galt?

Er du en av dem Gud forbereder til å stå i gapet for ditt folk og tjene dem på denne måten? Når øvrigheten har makt under kontroll kan vi bygge et samfunn hvor rettferdighet råder. Dette fordrer mennesker som selv har korsfestede liv. Kristus i oss er håpet om herlighet.