20. mai 2024

Hva gjør en makthaver visere?

Ligger det noe automatikk i at en som sitter med makt har større visdom enn andre? Hvordan tenker vi at samfunnet skal styres?

Kan det være at vi i informasjonssamfunnet har gått i fellen og tro at informasjon virkelig gir grunnlag for makt? Det produseres nesten umålelige mengder med informasjon i dag. Hvordan vet vi at den informasjonen som brukes av makthavere er til vårt felles gode? Og når vi snakker om felles, så betyr det egentlig individets og bestanddelenes istandsettelse for å funger med en hensikt som er gitt av Skaperen selv, ikke av makthavere.

Blir man betrodd en høy stilling i forvalterskap så er det også et stort ansvar. Historien vitner om hva som skjedde med kong Nebukadnesar da han misbrukte sin posisjon. I sitt overmot sa han: «Er ikke dette det store Babel, som jeg med min veldige makt har bygd til kongesete, til ære for min herlighet!» (Daniel 4:30)

Dette utsagnet viste at målet for Nebukadnesars synder var fullt. Kongenes Konge sa da fra sin trone som er over alle troner: «Kong Nebukadnesar! Til deg lyder nå disse ord: Riket er tatt fra deg!» (Daniel 4:31)

Makt gir dermed ikke rett. Det er Guds lover som er det eneste sanne grunnlaget for å bruke makt, da for å beskytte rettferdige mot urettferdighet. Det er justis det handler om, men i et rammeverk som er gitt av Gud.

Når nasjonene har satt opp sine styreformer finner vi et helt spektrum av uttrykk, ofte også basert på deres tidligere måter å funger i samfunn på. Det som uansett gjennomsyrer en hver styreform er at når den ikke er bygget på et sannferdig fundament, vil den svikte.

Det har aldri vært Guds hensikt at nasjonene skulle styres av store institusjoner og stater uten noen form for tilregnelighet. I dag finner vi i tillegg overnasjonale instanser som søker å legge nasjonene under seg. Bruken av makt vil ingen ende ta dersom vi ikke disippelgjør mennesker slik at de forstår viktigheten av å få makt under kontroll. Den eneste veien dette kan skje er når menneskers indre liv kommer under Guds herredømme. Han er den eneste som har bevist at han ønsker alles beste. Han har gitt sin egen Sønn som et offer, slik at vi kan bli satt fri fra ukontrollert oppførsel, som urettferdighet her.

Det er et rike som har kommet, og som kommer. Det er det evige Guds rike! Skriften sier så klart: «Deretter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde. For han skal herske som konge til han får lagt alle sine fiender under sine føtter. Den siste fienden som blir tilintetgjort er døden.» (1 Kor. 15:24-26)

Alt skal komme under Guds dom. Hans engler skal sendes ut for å utrydde urettferdighet. (Matt 13:41) Dette er temaet som går gjennom hele de gamle skriftene. «Vent på Herren og ta vare på hans vei! Så skal han opphøye deg til å arve landet. Du skal se at de ugudelige blir utryddet.» (Sal 37:34)

Dermed er det ikke gitt at en makthaver er visere. Betingelsene for å kunne forvalte makt er først at en er underlagt Gud og hans lover, så må en være prøvet og ha karakterstyrke, saktmodighet og ydmykhet til å ikke komme under makten selv. Som følge skal en makthaver være underlagt en nasjons grunnlov slik den er i henhold til Guds lover. Bruk av makt er en tjenerrolle til et høyere gode. Slik må det alltid være.