20. mai 2024

Meg er gitt all makt i himmel og på jord

Mange liker å tenke at Jesus ikke har noe med livet her på jorden å gjøre i det hele tatt. Mennesker som ikke oppfatter seg selv som religiøse eller troende, synes ofte å tenke at tro er noe som hører til i privatsfæren, hva nå det enn er.

Skriften tegner et helt annet bilde av denne kongenes Konge. Evangeliet om Guds rike er helt klart et rike som er i menneskets indre. Derom er det ingen tvil. Det vi ofte klarer å gjøre er å bortforklare at alt som skjer det indre er opprinnelsen til alle livets uttrykk. Dermed lever vi i en livsløgn hvor vi kan fjerne ansvar for handlinger. Jo, det finnes mange ytre påvirkninger, og vårt biologiske vesen kan også påvirkes gjennom andre fysiske og biologiske middel. Likevel er mennesket skapt med evne til å råde over oss selv. Det gjør oss til slutt ansvarlige for egne handlinger. Utfordringen er at så mange aldri vokser opp til modenhet og istedet forblir barn i sitt indre. Dette skaper mange utfordringer i samfunnet.

Han som setter mennesker fri fra sine synder, etablerer altså et sannhetens og kjærlighetens kongerike i vårt indre. Vi har ofte misforstått Jesus som konge, fordi vi ikke forstår kjærlighetens natur. Han er ingen maktmisbruker. Han er barmhjertig, tålmodig, rik på nåde og like fullt rettferdig.

At all makt er gitt Jesus betyr at alt skal være ham underlagt. Da kan vi ikke bestemme oss for å unnta visse samfunnsuttrykk. Det betyr også at da må vi forvente at Jesu lære skal få råde over alle områder.

Et særegent kjennetegn på Guds rike handler om noe så grunnleggende som saktmodighet. Dette er i bunn og grunn makt under kontroll. Det at Jesus har blitt gitt all makt betyr at i ham har makten igjen kommet under kontroll. Dette er noe radikalt i forhold til mye av det misbruket av makt vi ser i samfunnet.

Dermed, når en nasjon disippelgjøres i henhold til Jesu lære, så må altså makt komme under kontroll, ikke ut av kontroll. Gud sa selv at når en har myndigheter med eneveldig makt, så vil en til slutt ende opp med folket som slaver. Når Guds rike uttrykkes i en nasjon betyr det altså at makt ikke skal konsentreres noe sted, men holdes tilregnelig ved at det er mest mulig lokalt og relasjonelt. Det eneste mandatet myndigheten har er å beskytte de rettferdige og straffe lovbrytere. Myndigheten skal ikke bruke makt til å definere hva som er rett og galt. Dette er et ansvar som ligger hos folket.

Sosialisme er en absoluttgjøring av fellesskapet, altså blir det satt over individets suverenitet. Dette gjør at herskeren blir noe som ikke tjener folket, men gjør individene til slaver av fellesskapet. Dette er ikke i henhold til Guds vei. I prinsippet er sosialisme og kommunisme bygget rundt samme tanke. Samfunnet fratas enormt mye av sitt potensiale ved å legge stramme bånd på folket.

Uansett styreform er det vesentlige at folket har iboende den sannhet som gjør det i stand til å styre seg selv, primært i lokalsamfunnets kontekst.

Guds rike komme, betyr altså en nedbygging av staten og en frigjøring av individ, familier, entrepriser og lokale initiativ. Samarbeid av egen vilje ligger til grunn for innovasjon og nyvinning. Dette er kjærlighetens uttrykk.

La oss fortsette å be bønnen med iver: «La ditt rike komme! La din vilje skje på jorden som i himmelen.» Alle er vi skapt for dette. Der er det fremtid og håp. Der finnes den himmelske fred, Shalom!