20. mai 2024

Kampen om USA – kampen om nasjonene

Mange har i sin teologi aldri hatt noen plass for nasjonene. Vi tenker ofte på å forkynne et evangelium til frelse for alle mennesker, men der stopper det. Ja, det er viktig, men der er så mye mer. Da Jesus samtalte med disiplene om Jerusalems ødeleggelse og sin gjenkomst ser vi noe som kan fremstå som litt underlig. «Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone. Og alle folkeslag [ethnos] skal samles fremfor ham.» (Matt 25:31,32a) Det er altså folkeslagene, ikke menneskene som individ, Jesus snakker om her. De skal skilles som geiter og sauer. De skal dømmes av Jesus.

De gamle skriftene er en fortelling om et folkeslag, om et fellesskap, en menighet og en nasjon. Guds hensikt var å reise opp et folk som skulle være hans vitne for alle folkeslag. Han har ikke bare satt seg sjelenes frelse som mål, men også nasjonenes frelse. Derfor sa Jesus det så klart og tydelig etter sin oppstandelse: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Mens dere går, gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!» (Matt 28:18-20)

Folkene skal en dag bære sin herlighet foran Guds trone. De har fått en identitet, akkurat slik Israel fikk sin identitet. Du og jeg er individ, unike og vevd sammen på underfullt vis. Leser vi skriften ser vi hvordan Gud taler til nasjoner på samme vis. De er unike, har et kall, gaver og utrustning for å være en velsignelse. Mange har feiret at Israel ble gjenopprettet i sitt land. Har ikke Gud også slike hensikter for andre nasjoner? «Han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene mellom deres bosteder.» (Apg 17:26)

Mange er ikke klar over kampen som herjer over nasjonene fordi vi ikke ser det som Guds hensikt. De siste månedene har det nok blitt klart for mange at USA står i en av sine livs kamper som nasjon. Enorme mengder med bevis har kommet frem som viser korrupsjon på et nivå som er ytterst kritisk for nasjonen. Mange har lyttet til media heller enn å gjøre egne undersøkelser. Da formes ofte meninger deretter. Hva sier Gud i denne situasjonen?

Lærer vi fra situasjonene Israel var i, ser vi at de hadde løfter fra Gud, men måtte ta valg. Så ser vi også at det var åndskamp over nasjonen. Mange profetiske ord har betingelser som følger med. Vi vet at Guds vilje er at alle mennesker skal komme til sannhets erkjennelse, men mange gjør det ikke. Dette har med å forstå skaperverkets natur. Dermed kan Gud si ting som ikke skjer, nettopp fordi vi er skapt i hans bilde. Det er en relasjonell dynamikk hvor vi får høre himmelens vilje, men den manifesteres ikke på jorden. Dette er en del av åndskampen.

Kampen i USA handler ikke om høyre eller venstre, demokrat eller republikaner. Nå handler det om lys og mørke, sannhet og løgn, liv og død. Vi har gjort nasjoner til noe verdslig mens det ligger midt i Guds hjerte. De er Guds oppfinnelse og har en hensikt! «Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne finne ham – enda han ikke er langt borte fra en eneste av oss.» (Apg 17:27)

Mange har gått i forbønn for situasjonen i USA. Folket har selv blitt mobilisert til bønn og omvendelse. Mye har steget opp foran Guds ansikt. Handler det bare om folkets respons eller er det også Guds navn som skal herliggjøres?

Skriften vitner om at Gud ofte bryter gjennom når alle tenker det er for sent. Hvor ofte kom ikke Jesus ‘for sent’ til åstedet? Leser vi Esekiel 38 ser vi en situasjon som viser oss at kampen om nasjonene er en åndskamp. «Da lar jeg deg komme over mitt land, for at folkene skal lære meg å kjenne, når jeg for deres øyne åpenbarer min hellighet på deg, Gog!» (Es 38:16) Gud er spesialist på oppstandelse fra de døde og vekkelse!

Det er tid for å være utholdende i bønn. Mange nasjoner må i denne tiden fødes på ny. De har mistet fundamentet, forkastet Guds nåde og valgt sin egen vei. I Norge skal vi også gjennom denne fødselen. Vi har vendt oss bort fra Gud. La oss nå være trofaste ved å minne Gud på hans løfter. Tal det ut og proklamer det! I disse dager må vi gjøre det for USA. Som vi viser andre nåde og barmhjertighet skal vi finne nåde den dag vi trenger det.