21. april 2024

Pinse

Alt Gud gjør er av så monumental betydning at vi ikke er i stand til å bedømme noe av mindre verdi. Kanskje får vi ulik vektlegging til forskjellige tider, men betydningsfullt er det alt sammen.

Høytidene som Jesu etterfølgere feirer er høytider som ofte også feires av jødene. Det unike med Jesu etterfølgere er hvordan Jesus selv er oppfyllelsen av innholdet til høytidene, så også med pinse.

Det har blitt sagt at påsken handler om vår utfrielse fra slaveriet, altså at vi er gitt en ny identitet, mens pinsen handler om å få slaveriet ut av oss, altså at den himmelske kraft tar bolig i oss.

Dermed kan vi forstå at når Jesus sendte Den hellige ånd i sitt navn, så var det nettopp for at himmelens rike skulle ta bolig i oss. Uten ånden har vi ikke fått del i fylden. Dette handler om noe overnaturlig.

Det finnes slik rikdom i Ånden at det knapt kan beskrives. Kjennetegnene er så mange. Kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet og avholdenhet nevnes som Åndens frukter i det Paulus skriver til galaterne.

Vi vet også at Ånden er en lærer, en som trøster, en advokat og en talsmann. Den virker for å bringe overbevisning om synd. Ånden ble gitt Jesus da hans Far salvet ham til tjeneste. Denne himmelske kraften er helt nødvendig for å kunne leve i Guds hensikt.

Gjennom Åndens virke får vi del i tjenestegavene. Apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere tjener alle i denne samme Ånd, til enhet og oppbyggelse av Kristi legeme.

Jesus sa at disiplene skulle vente i Jerusalem til de fikk Ånden. Da var de utrustet til å gå ut med evangeliet. Ånden fylte dem med den himmelske realitet. Den ledet Peter da han forkynte. Paulus erfarte det samme.
Ånden gir åpenbaring og visdom. Den gir oss et perspektiv på livet som overgår alt annet. Da kan vi se gjennom omstendigheter og mot det som er Guds sanne hensikt. Ånden gir kunnskapsord, profetiske ord og skiller mellom godt og ondt. Den er helbredelsens kraft. Så mye mer kan sies, men når vi nå feirer pinse, må det være en lengsel etter å bli fylt på ny av Den hellige ånd. Vi er skrøpelige kar og nytteløse uten den himmelske kraft i oss. Hvor du enn kommer fra teologisk sett kan du også erfare at Ånden tar bolig i deg og virker gjennom det du er salvet til. Slå deg ikke til ro med det de første kristne opplevde i Efesus. De hadde kun blit døpt til omvendelse, men ikke i Den hellige ånd. Da Paulus kom ble dette åpenbart og han kunne legge hendene på dem og be for dem slik at de også kunne erfare denne himmelske rikdommen.

Den hellige ånd er også seglet som er satt på Jesu etterfølgere til forløsningens dag. Den gjør det himmelske riket virkelig i våre liv.

Takk Gud for Ånden! La oss ikke bare feire dette i pinsen, men la oss lengte etter at Ånden skal virke i og gjennom oss, til Guds store ære!