18. juli 2024

Hvem er Norges Konge?

Har du noen gang møtt en Jesu etterfølger som mener at Jesus ikke er interessert i det som har med forvaltningen av nasjonen å gjøre? Det er en historisk realitet at mange kristne ikke har vært i stand til å forlike tanken om Guds rikes komme og verden vi lever i. Det viser hvor avgjørende tankesettet vi vokser opp med er. Jesus advarte sine disipler mot flere av disse. Han snakket blant annet om fariseere, sadukeere og Herodes. Det burde også oppmuntre oss til å vokte oss for tankesett som finnes i vår egen tid. Vi kan på ingen måte ta det for gitt at vi er fullkomne i våre tanker når vi overgir oss selv til Jesus. Tvert i mot må vi kjempe for dette hver eneste dag.

Hvem er så Norges Konge? Skulle det være noen tvil? All autoritet tilhører Jesus. Han sa selv til de som utøvde myndighet på jorden at den hadde sin opprinnelse hos den aller høyeste. Det må dermed være utenfor enhver tvil at evangeliet om Guds rike er altomfattende. Jesus er nasjonenes Konge. Han er konge over alle konger. All sann myndighet har en himmelsk kilde.

I Matteus kapittel 25 lærer vi at verdens folk skal dømmes. I Guds øyne er våre nasjoner enten sauer eller geiter. Åpenbaringsboken forteller oss også at folkenes konger skal bære herlighet foran Guds trone.

Er det vanskelig å forlike dette med situasjonen i vår egen nasjon? Skulle vi ikke forstå det slik at vi har et ansvar for å føre Norge foran Gud som en sauenasjon, en nasjon som følger ham? Hvem skal gjøre dette om ikke Guds gjenpart, de som elsker Jesus?

All myndighet skal underlegges ham. Salme 149 antyder at Jesus virker sin hensikt gjennom sitt folk, altså dem av oss som er overgitt ham. Kolosserne 1:27 og Romerne 8 indikerer også at vi har en vesentlig rolle i å føre Guds hensikt til et lidende skaperverk.

Intet er unntatt Guds frelsesplan. Vi kan ikke sitte på gjerdet og forvente at ting skjer uten vår respons. Da vil ikke dommen mellom geiter og sauer ha noen mening. Nå er tiden for omvendelse. Gud har befalt det. Hvem vil svare på kallet?

Så må vi engasjere oss på alle områder, i bønn, proklamasjon, disippelgjøring og tilbedelse. Jesus roper ut over hele skaperverket. Han har kalt oss til å føre lyset ut til alle nasjoner og alle samfunnets uttrykk. For kunnskapen om Herrens herlighet skal dekke jorden likesom vannet dekker havene.

Jesus er Norges Konge!