20. juli 2024

En perfekt konspirasjon?

En fortelling som har flere versjoner er den vi feirer nå i påsken. I Matteus evangelium leser vi følgende: «Mens de ennå var på veien, se, da kom noen av vaktstyrkene inn til byen og meldte fra til yppersteprestene om alt som var skjedd. Da kom disse sammen med de eldste til rådslagning, og de gav soldatene rikelig med penger og sa: Dere skal si: Hans disipler kom om natten og stjal ham mens vi sov. Og skulle det komme landshøvdingen for øre, skal vi tale vel med ham så dere kan være trygge. De tok imot pengene og gjorde som de fikk beskjed om. Og dette ryktet ble spredt blandt jødene og har holdt seg til denne dag.» (Matt 28:11-15)

Så har altså det historiske vitnesbyrdet fått flere versjoner. Fra denne fortellingen kan vi avlede at det var flere agendaer som ble årsaken til dette. Vi har alle en agenda, eller en hensikt bak våre handlinger. Noe motiverer oss til å gjøre det vi gjør. Guds store agenda er det relasjonelle samspillet av kjærlighet uttrykt i visdom. Gud er selve hjertet i denne hensikten fordi han selv er kjærlighet. En av kjærlighetens frukter er sannhet. Når vi ikke vandrer i kjærlighet ofrer vi dermed lett sannheten for andre hensikter.

Yppersteprestene og de eldste hadde blitt så grundig konfrontert av Jesus og de hatet ham. Dersom vi antar at Jesus i sannhet introduserte Guds perspektiv til en verden som var i mørke, må vi anta at disse som hatet Jesus ikke var i stand til å se verden slik den virkelig er. De var forblindet av sine egne motiv og levde i et moralsk mørke.

Vi ser også at soldatene som voktet graven raskt oppga noen som helst form for integritet da de tok i mot penger for å fornekte det som faktisk skjedde. Dermed hadde en skjult agenda blitt introdusert, eller en konspirasjon. Dess nærmere kilden den kan introduseres, dess større sjanse for suksess. En perfekt konspirasjon er når ingen avslører den.

Vi burde ikke bli overrasket over at det florerer med konspirasjoner i den verden vi lever i. Mennesker elsker ikke lyset og sannheten. Dermed florere også løgner, eller skjulte agendaer. Dette kan skje mellom foreldre og barn, mellom søsken, mellom ektefeller, i lokalsamfunn, i forretningsliv, i media, i politikk og myndighet.

Paulus skriver til galaterne, at «kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ergjærrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt.» … «De som gjør slikt skal ikke arve Guds rike.» (Gal 5:19-21)

Vi må dermed anta at mennesker som lever etter kjødet ikke egentlig har styring på eget liv. De er underlagt lover som faktisk kontrollerer dem. Dermed er det mørket som styrer syndere og urettferdige. Det man har sagt seg enig med vil være ens herre.

Dette er en av grunnene til at vi må jobbe for gjenommsiktighet i samfunnet. Vi trenger mennesker som er villige til å stille de vanskelige spørsmålene. Vi trenger aktører som holder andre tilregnelige. Vi må også stå klart opp for individets rett til å uttrykke egne meninger. Den dagen dette kveles har man i realiteten introdusert diktatur. Hvem skal fortelle andre hva som er greit og ikke? Hvem setter standard for hva som er rett og galt?

Vi trenger ytringsfrihet for å ha et gjennomsiktig samfunn. Med utallige agendaer som utspilles hele tiden, må vi vokte over vår frihet til å mene og si det vi ønsker. Historien er et alt for klart vitne på at når meninger kveles så går man tunge tider i møte.

Dette er ikke tiden for å være naiv. Bak mange agendaer står åndskrefter som søker å ødelegge alt Gud har gjort. Hvem skal vi underlegge oss? Den perfekte konspirasjon er den ultimate mørklegging. Det er ikke en god dag.

Det vi kan gjøre til vårt håp er at alle dem som gir sine liv til Gud får være del av et rike som skal komme og innta skaperverket. I Jesus Kristus får vi stige inn i det sanne Livet. Der blir sannhet et kjennetegn og ingen frykter tilregnelighet og gjennomsiktighet. Det er dette riket Guds folk skal bygge. Vi