18. juli 2024

Vi trenger grunnlovstenkere

Historien er så alt for full av vitnesbyrd om hva som skjer når mennesker blir en lov i seg selv. Vi vet at Skriften og historien også vitner om at Israels folk fikk en lov gitt av Gud. Denne var et uttrykk for en ufullstendig pakt, en pakt i kjødet. Det som manglet var den indre frigjørelsen slik at mennesker både ville og kunne følge loven fordi de elsket den.

Hele skaperverket er underlagt lover. Det er vanlig forstått at det finnes årsak-virkning sammenhenger over alt. Disse er relasjonelle og vitner om visdom og forståelse.

Når vi lever i et samfunn er det viktig at vi har felles lover som vi alle lever etter. Allerede her forstår vi at livssyn legger hele grunnlaget. Hva er en nasjon? Hva er et menneske? Hva er verdifullt? Hva er livets hensikt? Hva er justis? Hva skal være lovens kilde?

Norge ble født med en grunnlov i fundamentet. Vi gjør alle vel i å kjenne denne. Det blir som et ankerfeste for alle som er borgere i nasjonen. Når vi slutter å tenke at grunnloven er viktig og følger andre påvirkninger har vi i effekt mistet ankerfestet. Dette viser hvor viktig loven er fordi når vi i motivasjon og karakter forkaster loven, og urettferdighet begynner å få uttrykk, er det myndighetens rolle å håndheve lov for å beskytte og belønne de menneskene som lever i enighet til loven.

Det var ledere, men også borgere som fremla det vi kaller Norges Grunnlov. Den ble vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll 16. mai 1814, og datert og underskrevet den 17. mai 1814. Grunnloven var det sentrale dokument ved etableringen av Norge som selvstendig stat i 1814. Da hadde det vært et forarbeide hvor flere utkast ble gjennomgått og debattert i plenum, frem til en kom til enighet.

Når grunnloven reflekterer det som ligger dypere og som resonnerer med Guds lover og hans veier vil en nasjon kunne bygges på et solid fundament. Dermed er det endelig folkets karakter og dets tilbedelse som vil avgjøre retningen en nasjon tar. Forkaster alle loven og sin identitet vil lovløshet råde og smerte følger som konsekvens.

Norge trenger en generasjon med grunnlovstenkere. Vi har behov for å bli kjent med vår historie og verdiene som formet den. Det finnes mange vitnesbyrd om Guds beskyttelse og ledelse, men når samfunnet tar avstand fra Gud slutter det også å ære ham.

For å være en god grunnlovstenker må vi kjenne Guds lover. Forståelse er viktig fordi enhver lov har en indre motivasjon eller en ånd. Det finnes grunner til at lover lages. En må også være villig til å leve sitt liv i henhold til lovene. I effekt må en også være villig til å holde andre tilregnelige overfor lovene, både individ og instanser.

Slutter vi å respektere grunnloven blir vi lett bytte for fin tale og runde ord. Da har vi tapt. Korrupte mennesker bruker nettopp dette for å lure folk.

Barn og unge trenger å vokse opp med trygghet rundt seg. Gode lover sørger for nettopp dette. De holder samfunnet tilregnelig. Gjennom oppdragelse, skole og andre aktiviteter er det dermed viktig at vi selv respekterer lover og regler som gjelder. Utfordringen kommer når vi mister forståelsen av lovene, for da kommer det ofte nye lover som detaljstyrer menneskers liv. Dette er noe vi må unngå, men en naturlig frukt lovløshetens ånd.

La oss bygge nasjon på Guds lover og finne tilbake til hvem vi er som nasjon!