Uketema 2020

Uke 1 – 2020

Tema: Guds natur

Uke 2 – 2020

Tema: Guds karakter

Uke 3 – 2020

Tema: Skaperverket

Uke 4 – 2020

Tema: Livssyn

Uke 5 – 2020

Tema: Livssyn

Uke 6 – 2020

Tema: Livssyn

Uke 7 – 2020

Tema: Livssyn

Uke 7 – 2020

Tema: Trosforsvar (Apologetikk)

Uke 8 – 2020

Tema: Skaperverkets vitnesbyrd