Herreveldet skal bli stort

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal være: Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste. Så skal herreveldet bli stort og freden være uten ende over Davids trone og hans kongerike. Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå og til evig tid. Herren, Allhærs Gud, skal gjøre dette i sin brennende iver.

Har det slått deg at vi lever i tiden etter at Jesus overvant åndsmaktene på korset? Skriften er veldig klar.

Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. (Kol 2:15)

Jesus var også tydelig mens han gikk på jorden:

Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. (Joh. 12:31)

Det vi ser er at kampen er vunnet til Jesu fordel. Han steg opp og satte seg ved Faderens høyre hånd. I den hebraiske tanke er dette et uttrykk for autoritet, noe som også sies i Matteus:

Meg er gitt all makt i himmel og på jord! (Matt. 28:18)

Jesus sa at vi som følger han er verdens lys. Menigheten og de utkalte, eller Kristi legeme er satt til å bære vitne om Gud og hans rike. Det handler nå om å gjenopprette Guds rike på jorden, som Jesus lærte disiplene å be:

La ditt rike komme. (Matt. 6:10)

Profeten Jesaja og andre pekte også fram mot dette. (Jes. 66:22) I salmene leser vi følgende:

Du sender din ånd ut, de blir skapt, du gjør jordens skikkelse ny igjen. (Salme 104:30)

Paulus skriver følgende til menigheten i Korint:

Deretter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde. For han skal herske som konge til han får lagt alle sinde fiender under sine føtter. Den siste fienden som blir tilintetgjort er døden. (1 Kor 15:24-25)

Likeledes leser vi i brevet til Romerne:

For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal bli åpenbart. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet, i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten, og nå fram til Guds barns frihet i herligheten. (Rom 8: 19-21)

Samtidig som vi leser dette og får en indikasjon på at Gud er i ferd med å frelse det som ER, finner vi også skriftsteder som indikerer en brå avslutning og at noe helt nytt som aldri før eksisterte skal bli skapt. Guds dag og som er beskrevet i Peters andre brev er et slikt:

Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med veldige brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den skal brenne opp. (2 Pet 3:10)

En rekke steder i Skriften står det om at Guds dom kommer ved brann. Den er også som en brann og renser bort alt som ikke skal være der. Følgende referanser bruker dette bildet: Jes 66:16, Amos 7:4, Jer 15:14, Jes 4:4, Jes 29:6, Esek 28:18, Esek 30:8, Amos 1:4, Sak 13:9, Åpenb 11:5, Hebr 10:27, Jer 51:58, Joel 2:3, Sak 12:6, Esek 38:22, Amos 1:7, Amos 2:2, Amos 2:5

Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus. Om nå noen bygger på grunnvollen med gull, sølv, edelstener, eller med tre, høy eller halm, så skal det en gang vise seg hva slags arbeid hver enkelt har gjort. Dommens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er. Om det noen har bygd, blir stående, skal han få sin lønn. Dersom hans verk brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild.

Vi er altså kalt som Guds barn, inn til hans nærvær. Vi er kalt til å bygge Guds rike med Jesus som hjørnesten. Som du og jeg ikke forsvinner, men blir forvandlet ved fornyelse (Rom 12:2) skal også skaperverket bli nytt og forvandlet ved fornyelse. Det er ikke snakk om menneskets evner til å utvikle seg. Rettferdighet vil stå dommen og flammenes prøve, mens løgn og urettferdighet vil renses bort. Det er snakk om en oppstandelse fra de døde! Bare Jesus har makt til å gjøre dette.

Konsekvensen er at vi har mulighet til å leve ut Guds rike i absolutt ALT vi gjør og er. Du er gitt et domene, en arv som er din. Den skal du bære foran Gud. Det handler om å vokse i modenhet og lære å bære ansvar og å gjøre som Adam fikk i oppgave: å dyrke og vokte vår hage. Når du løfter blikket og ser rundt det, er Jesus i ferd med å bringe det tilbake fra de døde. Gjennom Guds rikes uttrykk i ditt liv får hans hensikter virke og vokse.

Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. (Fil 3:20)

Ved frelsen er vi født inn i himlenes rike. Der har vi vårt hjem. I åpenbaringsboken leser vi at den himmelske by skal komme ned på jord, akkurat som vi venter Jesus som frelser. Himmel og jord skal vies som brudgommen og bruden skal det. Dette er det Gud har satt foran oss.

Dette riket er ikke et rike fylt av frykt og maktbruk. Det er heller ikke et rike fylt av selvopptatthet. Dette riket forstår individets verdi, og alle forstår hvordan fellesskap fungerer. Her skal Guds kjærlighet og visdom åpenbares i sin fylde.

Hva har du i dine hender? Hva er din arv? Hva har du fått å forvalte?

Du har deg selv. Du har ditt indre liv. Du har din eiendom og det du har blitt velsignet med. Har du ektefelle? Ekteskapet er en grunnpilar. Familie, barn og utvidet familie er sentrale i Guds hensikt. Ser vi på samfunnets områder finnes det utallige muligheter til å se Guds rike komme.

Familie, Skole og utdanning, kirke, media, kunst, kultur, idrett, økonomi, vitenskap, teknologi og regjering, de har alle sin opprinnelse i Guds vesen og vi kan lære hvordan de ser ut i Hans rike. Vekkelsen må komme både til folk og skaperverk!

Guds rike er her og det vokser. Åpenbaringsboken er i ferd med å utspilles. Jesus har sittet ved sin Fars høyre hånd i 2000 år. Der skjer det ting! Han har avvæpnet åndskreftene og drar frem i seier. Det vi ser rundt oss i dag er muligheten til å ta et herlig oppgjør med åndsmaktene bak de store løgnene, som humanismen og Islam.

La oss proklamere Jesu seier der han har satt oss. Når vi vandrer med udelt hjerte og i Gud visdom har Han evige løfter for oss. Jorden og alt på den skal bli nytt. Det skal bli et tempel til Guds ære og pris i all evighet!

 

Del dette innlegget: